48 362 62 53 kontakt@bcu2.radom.pl

Deklaracja Dostępności

Branżowe Centrum Umiejętności Nr 2 w Radomiu  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bcu2.radom.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak wersji tekstowych
 • brak wersji audio

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 23 grudnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: mgr inż. Piotr Zarzyka.
 • E-mail: ckziu2@ckziu2.radom.pl
 • Telefon: 48 3626253; 48 3623566

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Radomiu
 • Adres: 26-600 Radom, ul Kościuszki 7
 • E-mail: ckziu2@ckziu2.radom.pl
 • Telefon: 48 3623566; 48 3626253

Za rozpatrywanie uwag, wniosków i żądań odpowiada Dyrektor CKZiu2 w Radomiu

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Radomiu znajduje się w dzielnicy Planty przy ulicy Kościuszki 7 i Kościuszki 5b w Radomiu posiada:
– powierzchnie płaskie chodników wokół budynku
– wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Budynek Branżowego Centrum Umiejętności Nr 2 w Radomiu nie posiada:
– drzwi otwieranych automatycznie
– informacji głosowych/pętli indukcyjnych
– aplikacji mobilnych
– oznaczeń kontrastowych, powiększonych oraz w Alfabecie Braille’a

Najnowsze wpisy