48 362 62 53 kontakt@bcu2.radom.pl

Historia

Przedsięwzięcie jest realizowane w  imieniu Gminy Miasta Radomia przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w  Radomiu.

W ramach realizacji projektu podpisano umowy o partnerstwie. Partnerami przedsięwzięcia zostali

 1. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) – partner branżowy
 2. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutem Technologii Eksploatacji – partner merytoryczny.
 3. FANUC Polska Sp. z o.o. – partner dodatkowy,
 4. DMG MORI Polska Sp. z o.o. – partner dodatkowy.

Więcej o partnerach

W pierwszym etapie przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektową przebudowy części budynku CKZIU Nr 2 w Radomiu obejmującą :

 1. Projekt techniczny architektury – zagospodarowania terenu
 2. Projekt techniczny konstrukcji,
 3. Projekt techniczny instalacji sanitarnych,
 4. Projekt techniczny instalacji elektrycznych,
 5. Projekt techniczny instalacji teletechnicznych

W ramach zamówienia publicznego wybrano firmę budowlaną ARBUD INVESTMENT z Radomia , która przedstawiła najlepszą ofertę na przebudowę obiektu polegającą na adaptacji i remoncie części istniejących pomieszczeń w budynku oświaty w celu stworzenia samodzielnego Branżowego Centrum Umiejętności.

Głównym zadaniem w zakresie prac remontowo- budowlanych było wydzielenie 5 pracowni dydaktycznych takich jak : Pracownia PLC, Pracownia automatyki , Pracownia roboty i napędy, Pracownia zautomatyzowanych gniazd tokarskich i frezarskich oraz wykonanie zaplecza socjalnego dla pracowników i uczniów w   postaci węzłów sanitarnych, pokoju nauczycieli, pokoju socjalnego, szatni dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych (wc niepełnosprawni, platforma schodowa).

W ramach prac budowlanych dokonano utwardzenia istniejącego parkingu i wyznaczenia 10 miejsc parkingowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych.

Prace budowlane zostały rozpoczęte w dniu 02.09.2023r a ukończone 
w dniu 21.12.2023r

W ramach zamówień publicznych wybrano dostawców , którzy dostarczyli niezbędne wyposażenie sprzętu w tym profesjonalne maszyny, z których będą korzystać uczestnicy kursów i szkoleń w ramach zajęć praktycznych i teoretycznych. Utworzone pracownie dydaktyczne wyposażono w nowoczesny sprzęt, który dzięki zastosowaniu innowacyjnych i zintegrowanych technologii zapewni naukę na najwyższym poziomie w dziedzinie automatyki przemysłowej

Ze środków unijnych na realizację inwestycji wydatkowaną kwotę 9.385.752zł

Wkład własny Gminy Miasta Radomia ( Podatek VAT) to kwota – 2.108.382 zł

Ogółem koszt inwestycji zadania pierwszego wyniósł – 11.494.134 zł

Ostatnim etapem przedsięwzięcia działalności BCU, będzie przeszkolenie
 200 osób. W tym celu opracowano dokumentację programową dla szkoleń i kursów

Projekt skierowany jest do uczestników zgłaszających z własnej inicjatywy chęć rozwoju umiejętności zawodowych/uzyskania kwalifikacji z zakresu edukacji pozaformalnej czy ukończenia szkolenia branżowego, uczących się, studiujących, pracujących/bezrobotnych/ biernych zawodowo zamieszkujących terytorium Rzeczpospolitej Polski.

Grupą docelową w projekcie będzie 200 uczestników w tym

 1. 60 osób młodych (1 kobieta/59 mężczyzn) w wieku od 14 do 24 lat
 (50 uczniów i 10 studentów),
 2. 120 osoby dorosłe (1 kobieta/119 mężczyzn),
 3. 20 nauczycieli (1 kobieta/19 mężczyzn) kształcenia zawodowego zgłaszających chęć do podnoszenia kompetencji.

OFERTA EDUKACYJNA – Szkolenia i kursy

DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW W RAMACH ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH (15 GODZ.)

 1. podstawy programowania PLC – poziom podstawowy
 2. programowanie paneli operatorskich – poziom podstawowy,
 3. podstawy obsługi i parametryzacji przemienników częstotliwości 
 poziom podstawowy,
 4. obsługa robota przemysłowego”- poziom podstawowy
 5. podstawy pneumatyki” – poziom podstawowy,

DLA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO (15 GODZ.)

1. obsługa procesów automatyzacji obrabiarek CNC – poziom zaawansowany

DLA OSÓB DOROSŁYCH W RAMACH SZKOLEŃ ZAWODOWYCH (30 GODZ.)

 1. obsługa i programowanie sterowników PLC – poziom zaawansowany
 2. podstawy pneumatyki i elektropneumatyki – poziom zaawansowany,
 3. obsługa i programowanie paneli operatorskich – poziom zaawansowany
 4. obsługa i parametyryzacja nowoczesnych układów napędowych– poziom 
 zaawansowany
 5. obsługa i programowanie robota przemysłowego – poziom zaawansowany

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY DLA OSÓB DOROSŁYCH (120 GODZ.)

1. Automatyzacja procesów produkcji z obsługą i integracją obrabiarki– poziom zaawansowany,

Więcej o ofercie edukacyjnej

Jesteśmy na etapie powoływania Rady BCU – wysłano zapraszania, powiatowej i wojewódzkiej rady rynku, przedstawicieli wyższych uczelni, pracodawców oraz partnerów projektu.

W okresie funkcjonowania BCU prowadzone będą liczne działania promocyjne. Aktualizowane będą informacje na portalach społecznościowych, na których zamieszczane będą opisy wydarzeń, np.: wycieczek, wyjazdów na targi branżowe (celowane w grupę młodzieży i studentów). Przygotowane zostaną zestawy materiałów promujących BCU, które posłużą˛ do przedstawienia oferty szkoleniowej w grupach docelowych, tj. młodzieży, dorosłych, nauczycieli

Najnowsze wpisy