48 362 62 53 kontakt@bcu2.radom.pl

Statut i regulaminy

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

BRANŻOWEGO CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z późn. zm.), oraz art. 2 pkt 4, art. 8 ust. 2 pkt 1 i ust. 16, art. 88 ust. 1, ust. 2b i ust. 7, art. 91 ust. 7 i ust. 10a, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.) z dniem 31 grudnia 2023 r. zakłada się placówkę oświatową pod nazwą:

Branżowe Centrum Umiejętności nr 2 w Radomiu,
ul. Tadeusza Kościuszki 7
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Radomiu,
ul. Tadeusza Kościuszki 7

Branżowe Centrum Umiejętności nr 2 w Radomiu będzie funkcjonowało w dziedzinie automatyka przemysłowa.

Organizacją branżową właściwą dla dziedziny automatyka przemysłowa, z którą Gmina Miasta Radomia zawarła porozumienie, o którym mowa w art. 8 ust. 3a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP ul. Świętokrzyska 14a, 00-050 Warszawa.

Radom, dnia 27 listopada 2023 r.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Radomiu
Kinga Bogusz

STATUT Branżowego Centrum Umiejętności nr 2 w Radomiu

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w Statucie jest mowa bez bliższego określenia o:

1) BCU – należy przez to rozumieć Branżowe Centrum Umiejętności nr 2 w Radomiu;

2) Centrum – należy przez to rozumieć Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Radomiu;

3) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Branżowe Centrum Umiejętności nr 2 w Radomiu;

4) słuchaczu – należy przez to rozumieć ucznia, słuchacza i młodocianego pracownika.

§ 2. 1. Branżowe Centrum Umiejętności nr 2 w Radomiu działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

2) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

4) ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

2. Branżowe Centrum Umiejętności nr 2 w Radomiu jest placówką kształcenia, szkolenia i egzaminowania o zasięgu ogólnokrajowym, ukierunkowaną branżowo w zakresie automatyki przemysłowej.

3. Siedziba BCU mieści się w Radomiu, ul. Tadeusza Kościuszki 7.

4. BCU wchodzi w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Radomiu, ul. Tadeusza Kościuszki 7.

5. Pełna nazwa BCU składa się z nazwy BCU i nazwy Centrum: Branżowe Centrum Umiejętności nr 2 w Radomiu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Radomiu.

6. Nazwa BCU jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy: Branżowe

Centrum Umiejętności nr 2 w Radomiu.

7. Organem prowadzącym BCU jest Gmina Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30.

8. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad BCU jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

9. Organizacją branżową właściwą dla dziedziny automatyka przemysłowa, z którą organ prowadzący zawarł porozumienie, o którym mowa w art. 8 ust. 3a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP, ul. Świętokrzyska 14a, 00-050 Warszawa.

Rozdział 2.

Cele i zadania BCU

§ 3. 1. BCU realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa.

2. Celami i zadaniami BCU są w szczególności:

1) realizacja zadań z zakresu szkolenia, kształcenia i egzaminowania o zasięgu ogólnokrajowym, obejmującym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ukierunkowanych branżowo w dziedzinie automatyki przemysłowej;

2) wspieranie działań edukacyjnych, szkoleniowych, integrujących edukację z biznesem oraz ułatwiających współpracę szkół, placówek i uczelni z pracodawcami, a także działania innowacyjne, rozwojowe, doradcze i promocyjne;

3) wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży elektromechanicznej w dziedzinie automatyki przemysłowej;

4) umożliwienie zdobywania wiedzy ogólnej i zawodowej w dziedzinie automatyki przemysłowej poprzez organizację kształcenia i szkolenia branżowego w dziedzinie automatyki przemysłowej, w formie stacjonarnej w siedzibie BCU w Radomiu i niestacjonarnej za pomocą platformy e-learningowej;

5) realizację zadań związanych z przyznawaniem tytułów kwalifikacyjnych zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności ustawami oraz rozporządzeniami w sprawie kształcenia ustawicznego i zawodowego w formach pozaszkolnych;

6) organizację kształcenia, szkolenia i egzaminowania w zakresie automatyki przemysłowej;

7) kształtowanie i utrwalanie u słuchaczy pozytywnego stosunku do obowiązków zawodowych, sumiennej pracy i współdziałania w zespole, rozwijanie kompetencji i umiejętności społecznych, w oparciu o zasady etyki zawodowej i szacunku do drugiego człowieka;

8) umożliwienie rozwijania kultury pracy opartej na postępie technologicznym, ekonomicznym i organizacyjnym;

9) wspieranie przedsiębiorczości i samodzielności w podejmowaniu decyzji zawodowych przez słuchaczy;

10) dążenie do osiągania jak najwyższych wyników nauczania, stosowanie innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych;

11) wzmacnianie współpracy między kształceniem zawodowym a przedsiębiorcami.

3. BCU wykonuje swoje cele i zadania poprzez działania w obszarach:

1) działalność edukacyjno-szkoleniowa:

– rozwój umiejętności zawodowych uczniów, studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz innych osób dorosłych w dziedzinie automatyki przemysłowej w ramach szkoleń zawodowych,

– prowadzenie szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego w dziedzinie automatyki przemysłowej,

– wspieranie osób dorosłych w zakresie podnoszenia kwalifikacji lub przekwalifikowania zawodowego w dziedzinie automatyki przemysłowej w ramach kursów z zakresu edukacji pozaformalnej (sektorowej),

– pełnienie funkcji instytucji certyfikującej kwalifikacje z zakresu edukacji pozaformalnej (sektorowej) włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,

– prowadzenie zajęć z zakresu kształcenia zawodowego dla uczniów i słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w szczególności w zakresie zajęć praktycznych obejmujących program nauczania w dziedzinie automatyki przemysłowej oraz prowadzenie zajęć z zakresu kształcenia zawodowego dla studentów w dziedzinie automatyki przemysłowej,

– prowadzenie turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 4 Ustawy w dziedzinie automatyki przemysłowej,

– prowadzenie ośrodka egzaminacyjnego w zakresie egzaminów zawodowych lub innych egzaminów właściwych w dziedzinie automatyki przemysłowej,

– prowadzenie platformy zdalnego uczenia się w dziedzinie automatyki przemysłowej typu LMS/LCS/LCMS;

2) działalność integrująco-wspierająca:

– wspieranie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczelni w nawiązywaniu współpracy z pracodawcami prowadzącymi działalność w dziedzinie automatyki przemysłowej, w tym z wykorzystaniem platformy INFOZAWODOWE,

– wzmacnianie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym a biznesem w ramach tzw. trójkątów wiedzy szkoła

– uczelnia – pracodawcy w zakresie dziedziny automatyki przemysłowej,

– coroczne pozyskiwanie informacji od pracodawców dotyczących zapotrzebowania rynku pracy na umiejętności, kwalifikacje i zawody w dziedzinie automatyki przemysłowej,

– współpraca ze szkołami, placówkami kształcenia ustawicznego, centrami kształcenia zawodowego i uczelniami oraz pracodawcami w zakresie udostępniania infrastruktury dydaktyczno-lokalowej na cele edukacyjno-szkoleniowe związane z dziedziną automatyki przemysłowej,

– współpraca z pracodawcami i partnerami społecznymi oraz władzami regionalnymi i lokalnymi w ramach działalności Rady BCU;

3) działalność innowacyjno-rozwojowa:

– zwiększanie transferu wiedzy i nowych technologii do edukacji, w tym upowszechnianie innowacji w dziedzinie automatyki przemysłowej oraz wyników badań i analiz dotyczących dziedziny automatyki przemysłowej,

– upowszechnianie transformacji ekologicznej i cyfrowej w dziedzinie automatyki przemysłowej,

– upowszechnianie nowatorskich rozwiązań w kształceniu zawodowym związanych z dziedziną automatyki przemysłowej.

– upowszechnianie własnych opracowań merytoryczno-metodycznych, pakietów edukacyjnych, rozwiązań technicznych w zakresie prowadzenia ćwiczeń praktycznych i przekazywanie ich nauczycielom do wykorzystania w pracy dydaktycznej w dziedzinie automatyki przemysłowej;

4) działalność doradczo-promocyjna:

– korzystanie z platformy INFOZAWODOWE (infozawodowe.mein.gov.pl) przy realizacji zadań poprzez między innymi zamieszczanie materiałów dotyczących automatyki przemysłowej,

– wsparcie szkół i placówek systemu oświaty oraz uczelni w realizacji doradztwa zawodowego,

– promocja zawodów i kształcenia w dziedzinie automatyki przemysłowej,

– upowszechnianie zmian wdrażanych w kształceniu zawodowym od 2019 r.,

– wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wejściu na rynek pracy w dziedzinie automatyki przemysłowej,

– organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń,

– wsparcie współpracy pracodawców z organizatorami kształcenia zawodowego, upowszechnienie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie automatyki przemysłowej oraz wsparcie innowacji w kształceniu zawodowym,

– uzupełnianie istniejącej oferty kształcenia i szkolenia zawodowego na poziomie średnim i wyższym, a także wspieranie procesu uczenia się przez całe życie zgodnie z ideą Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.

3. BCU wykonuje swoje cele i zadania działania poprzez:

1) dostosowanie zajęć do poziomu przygotowania słuchacza, które uzyskał on na wcześniejszych etapach edukacyjnych,

2) wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego i wszechstronnego rozwoju, a w przypadku osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności,

3) zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

4) zapewnienia odpowiedniego wyposażenia i bazy dydaktycznej,

5) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.

Rozdział 3.

Organy BCU

§ 4. 1. Organami BCU są:

1) Dyrektor BCU,

2) Rada BCU,

3) Rada Pedagogiczna.

2. Dyrektorem BCU jest Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Radomiu zwany dalej Dyrektorem.

§ 5. 1. Dyrektor w szczególności:

1) kieruje działalnością BCU oraz reprezentuje je na zewnątrz,

2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w BCU,

3) sprawuje opiekę nad słuchaczami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym BCU i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę BCU,

5) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa słuchaczom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez BCU,

6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

7) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych przez BCU z przepisami o ochronie danych osobowych.

2. Dyrektor odpowiedzialny jest w szczególności za:

1) dydaktyczny i wychowawczy poziom BCU,

2) realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących BCU,

3) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,

4) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych.

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w BCU nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników BCU,

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom BCU,

3) występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników BCU.

4. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z pozostałymi organami BCU.

5. W BCU może być utworzone, na wniosek Dyrektora za zgodą organu prowadzącego, stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze.

§ 6. 1. W BCU działa Rada Branżowego Centrum Umiejętności, zwana dalej Radą CBU.

2. W skład Rady BCU wchodzi:

1) po jednym przedstawicielu:

– powiatowej rady rynku pracy właściwej ze względu na siedzibę BCU,

– wojewódzkiej rady rynku pracy właściwej ze względu na siedzibę BCU,

– organu prowadzącego BCU;

2) po dwóch przedstawicieli:

– organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego, innej organizacji gospodarczej, stowarzyszenia lub samorządu zawodowego lub sektorowej rady do spraw kompetencji, właściwych dla dziedziny automatyka przemysłowa,

– pracodawców, w tym przedsiębiorców, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221, 641, 803 i 1414), właściwych dla dziedziny automatyka przemysłowa,

– wybranych spośród osób prowadzących zajęcia w BCU.

3. Wyboru członków Rady CBU dokonują poszczególne organy, których przedstawiciele wchodzą w skład Rady BCU, poprzez wskazanie osoby bądź osób zgodnie z zasadami określonymi w swoich regulaminach. O swoim wyborze powinni powiadomić Dyrektora BCU na piśmie.

4. Rada BCU uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego. Zebrania rady są protokołowane.

5. Rada BCU uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych placówki, a także:

1) uchwala statut BCU;

2) opiniuje projekt planu finansowego BCU;

3) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności BCU, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w BCU;

4) opiniuje plan pracy BCU, projekty eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla placówki;

5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan BCU i występuje z wnioskami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej,organu prowadzącego BCU oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 i 5-7 ustawy – Prawo oświatowe.

6. Rada BCU ma prawo występować z wnioskiem do Dyrektora o zorganizowanie zebrania rady pedagogicznej.

7. Rada BCU opiniuje powierzenie i odwołanie przez Dyrektora osoby ze stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego,

8. Rada BCU opiniuje wnioski Dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników BCU.

9. Rada BCU opiniuje podjęcie przez stowarzyszenia lub inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej, działalności w BCU.

10. Rada BCU ma prawo wnioskowania o dokonanie oceny pracy nauczyciela zatrudnionego w BCU.

11. Rada BCU ma prawo opiniowania w sprawie ustalenia oceny pracy Dyrektora.

12. Rada BCU ma prawo wnioskowania o nadanie imienia placówce przez organ prowadzący BCU.

13. Rada BCU opiniuje projekt dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.

14. W celu wspierania działalności statutowej BCU Rada BCU może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady BCU określa regulamin, o którym mowa w ust. 4.

15. W zebraniach Rady BCU mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady BCU.

16. Kadencja Rady BCU trwa 3 lata. Dopuszcza się dokonywanie corocznej zmiany 1/3 składu rady.

17. Osoby biorące udział w zebraniu Rady BCU są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszyć dobra osobiste słuchaczy, nauczycieli i innych pracowników BCU.

§ 7. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem BCU realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w BCU.

3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek członków Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej i wychowawczej, również przedstawiciele pracodawców, organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego lub innych organizacji gospodarczych, stowarzyszeń lub samorządów zawodowych oraz sektorowych rad do spraw kompetencji.

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.

5. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady.

6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy BCU po zaopiniowaniu przez Radę BCU;

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji słuchaczy;

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w BCU po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę BCU;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli BCU;

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy słuchaczy;

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad BCU przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki.

7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy BCU, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych;

2) projekt planu finansowego BCU;

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

8. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

9. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

10. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

11. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów.

12. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszyć dobra osobiste słuchaczy, a także nauczycieli i innych pracowników.

§ 8. 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.

2. Wszelkie spory między organami BCU rozstrzyga Dyrektor, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

3. W przypadku, gdy stroną sporu jest Dyrektor, każda ze stron może odwołać się – w zależności od charakteru sprawy – do organu prowadzącego lub organu nadzoru pedagogicznego.

Rozdział 4.

Organizacja BCU

§ 9. 1. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć oraz przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich określa Minister Edukacji i Nauki w drodze rozporządzenia.

2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.

3. Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji BCU opracowany przez Dyrektora w terminie do dnia 21 kwietnia każdego roku, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych. Organ prowadzący szkołę, zatwierdza go do w terminie do dnia 29 maja każdego roku, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez organ nadzoru pedagogicznego.

4. W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności:

1) liczbę pracowników BCU, w tym liczbę pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

2) liczbę godzin zajęć edukacyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,

3) liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji BCU Dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy lub semestralny rozkład zajęć edukacyjnych, określający organizację zajęć.

6. W BCU mogą być tworzone pracownie, laboratoria, warsztaty i inne komórki organizacyjne służące do prowadzenia działalności statutowej placówki.

§ 10.

1. Na zajęciach praktycznych w pracowniach szkolnych, będących integralną częścią BCU, obowiązuje ogólny regulamin szkolny oraz wszelkie przepisy i zarządzenia wydawane przez Dyrektora.

2. Kontrolę nad przestrzeganiem regulaminu pracowni przez słuchaczy powierza się nauczycielom.

3. Każdy słuchacz zobowiązany jest przejść obowiązkowe szkolenie bhp we wszystkich działach pracowni szkolnych, co znajduje potwierdzenie w dokumentacji zajęć.

4. Czas trwania zajęć słuchaczy reguluje tygodniowy plan zajęć.

5. Prawo wstępu na teren pracowni szkolnych mają słuchacze w czasie wyznaczonym tygodniowym planem zajęć. W każdym innym przypadku wstęp na teren pracowni dozwolony jest tylko za zgodą kierownika kształcenia praktycznego lub dyżurującego nauczyciela.

6. BCU zapewnia słuchaczom pełne bezpieczeństwo pod względem fizycznym i psychicznym w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie oraz poza terenem BCU.

7. W trakcie zajęć za bezpieczeństwo słuchaczy odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on

do niezwłocznego poinformowania Dyrektora o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć.

8. Pracownik BCU, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadza fachową pomoc medyczną i w miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy.

§ 11. 1. Słuchacze, nauczyciele i inni pracownicy BCU, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki zatwierdzonym przez Dyrektora mają prawo korzystać z zasobów biblioteki Centrum.

2. Organizację biblioteki, zadania nauczyciela bibliotekarza oraz warunki korzystania z biblioteki określa statut Centrum.

§ 12. 1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są realizowane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem i słuchaczem lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez podejmowanie przez słuchacza aktywności w określonych przez Dyrektora formach potwierdzających zapoznanie się przez słuchacza ze wskazanym przez nauczyciela materiałem lub wykonaniem określonych działań.

2. Podczas organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy uwzględniać konieczność: równomiernego obciążenia słuchaczy zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowania zajęć w każdym dniu, możliwości psychofizycznych słuchaczy w podejmowaniu intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć, zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki zajęć, warunków technicznych i oprogramowania sprzętu służącego do nauki, poszanowania sfery prywatności słuchacza.

3. W ramach organizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przez okres powyżej 30 dni Dyrektor zapewnia słuchaczom, w miarę ich potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki, możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne. Konsultacje mogą odbywać się w formie indywidualnej albo formie grupowej, z tym że konsultacje odbywają się, w miarę możliwości, w bezpośrednim kontakcie słuchacza z nauczycielem.

4. Kształcenie na odległość może być prowadzone przy wykorzystaniu: dziennika elektronicznego, zintegrowanej platformy edukacyjnej, platform e-learningowych, komunikatorów internetowych, innych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Rozdział 5.

Nauczyciele i inni pracownicy

§ 13. 1. Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi wykonujący pracę w BCU są nauczycielami i pracownikami Centrum.

2. Do podstawowych obowiązków nauczyciela należy w szczególności:

1) organizowanie prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego,

2) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,

3) wspieranie rozwoju psychofizycznego słuchaczy, ich zdolności oraz zainteresowań,

4) bezstronność i obiektywizm w ocenie słuchaczy oraz sprawiedliwe ich traktowanie,

5) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń, w oparciu o rozpoznane potrzeby słuchaczy,

6) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.

§ 14. 1. W BCU zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.

2. Zadaniem pracowników, o których mowa w ust.1 jest:

1) zapewnienie sprawnego działania BCU w zakresie finansowym i administracyjnym,

2) utrzymanie obiektu BCU i jego otoczenia w stanie zapewniającym bezpieczeństwo słuchaczy i pracowników,

3) dbanie o ład i porządek w budynku szkolnym i otaczającym go terenie.

3. Szczegółowy zakres czynności dla pracowników administracji i obsługi ustala Dyrektor.

Rozdział 6.

Uczniowie, młodociani pracownicy, słuchacze BCU

§ 15. 1. Słuchacz BCU ma prawo do:

1) podmiotowego i równego traktowania,

2) poszanowania godności osobistej,

3) bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w BCU,

4) właściwie zorganizowanego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, procesu dydaktyczno- wychowawczego,

5) uzyskania informacji na temat programu nauczania i wymagań edukacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych,

6) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

7) nieodpłatnego korzystania w czasie obowiązkowych zajęć ze sprzętu szkolnego, środków dydaktycznych i biblioteki, zgodnie z ich przeznaczeniem i obowiązującymi regulaminami,

8) obiektywnej i jawnej oceny swoich wiadomości i umiejętności,

9) brania udziału w organizowanych różnego typu konkursach i olimpiadach przedmiotowych, wycieczkach przedmiotowych, warsztatach, zajęciach dodatkowych,

10) swobody wyrażania myśli, opinii i przekonań światopoglądowych, o ile nie naruszają dobra osobistego innych osób.

2. Słuchacz BCU ma obowiązek:

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych,

2) usprawiedliwiania nieobecności w ciągu 7 dni od ustania nieobecności,

3) przestrzegania porządku prawnego, postanowień Statutu BCU oraz obowiązujących regulaminów,

4) systematycznego przygotowywania się do wszystkich zajęć edukacyjnych,

5) przeciwstawiania się przejawom przemocy,

6) przestrzegania zakazu picia alkoholu, używania i rozprowadzania narkotyków i innych środków odurzających,

7) szanowania dobra społecznego i indywidualnego, a w szczególności dbania o mienie BCU,

8) przestrzegania zasad kultury współżycia społecznego,

9) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju.

§ 16. 1. Słuchacz może być wyróżniony i nagrodzony za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorową frekwencję lub inne szczególne osiągnięcia przez Dyrektora.

2. Formy wyróżnień i nagród:

1) pochwała Dyrektora na forum oddziału;

2) pochwała Dyrektora na forum Centrum;

3) list gratulacyjny Dyrektora;

4) nagroda rzeczowa.

2. Słuchacz ma prawo wnieść zastrzeżenia do przyznanej nagrody do Dyrektora w terminie 3 dni od dnia jej przyznania.

3. Dyrektor rozpatruje wniesione zastrzeżenia w terminie 7 dni od ich otrzymania i podejmuje ostateczną decyzję w sprawie.

§ 17. 1. Słuchacz może być ukarany za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, wewnętrznych regulaminów lub zarządzeń porządkowych obowiązujących w BCU.

2. Kara powinna być adekwatna do popełnionego naruszenia.

3. Formy kar:

1) upomnienie Dyrektora;

2) nagana Dyrektora;

3) skreślenie z listy słuchaczy.

4. Skreślenie słuchacza z listy następuje w formie decyzji administracyjnej wydanej na piśmie.

5. Dyrektor może skreślić słuchacza z listy słuchaczy BCU w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z następujących sytuacji:

1) na wniosek słuchacza,

2) stwierdzenia obecności słuchacza na terenie Centrum pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

3) popełnienia przestępstwa umyślnego oraz innego rażącego naruszenia porządku prawnego,

4) stwierdzenia frekwencji niższej niż 50% na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.

6. Zapisy ust. 5 pkt 4 nie mają zastosowania w przypadku uczniów i młodocianych pracowników.

7. Słuchaczowi przysługuje prawo odwołania się od udzielonej kary w terminie 14 dni od dnia skutecznego dostarczenia mu decyzji/informacji o nałożonej karze, do następujących organów:

1) od kary, o której mowa w ust. 3 pkt 1 i pkt 2 do Dyrektora;

2) od kary, o której mowa w ust. 3 pkt 3 do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

§ 18. 1. W przypadku naruszenia jego praw słuchacz ma prawo złożyć skargę.

2. W zależności od podmiotu dopuszczającego się naruszenia praw skargę składa się do:

1) Dyrektora – w przypadku naruszenia praw przez innego słuchacza, nauczyciela lub innego pracownika Centrum;

2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w przypadku naruszenia praw przez Dyrektora.

3. Podmiot rozpatrujący skargę zobowiązany jest do wyjaśnienia sprawy, w tym odebrania wyjaśnień od stron sporu.

Rozdział 7.

Przyjmowanie Słuchaczy do BCU

§ 19. 1. Do BCU przyjmuje się słuchaczy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek kandydata.

3. Na kursy i szkolenia przyjmuje się kandydatów zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

4. Do BCU można przyjąć osobę, która nie jest obywatelem polskim i korzysta z nauki na warunkach obywateli polskich.

5. Postępowanie rekrutacyjne do BCU przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

6. Dyrektor może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.

7. Dyrektor informuje o terminach postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego BCU nadal dysponuje wolnymi miejscami.

9. O przyjęciu słuchacza w trakcie roku szkolnego decyduje Dyrektor.

Rozdział 8.

Postanowienia końcowe

§ 20. 1. BCU używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. BCU prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3. BCU jest jednostką budżetową. Zasady gospodarki finansowej BCU określają odrębne przepisy.

§ 21. 1. Rada BCU przygotowuje projekt zmian Statutu i uchwala jego zmiany lub uchwala Statut.

2. Wniosek o zmianę Statutu może wnieść Dyrektor oraz każdy kolegialny organ BCU, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.

3. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.

4. Statut BCU udostępnia się do wglądu w bibliotece Centrum oraz na stronie internetowej Centrum.

Najnowsze wpisy